Salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer via Nøre Nutrition sin nettbutikk

Kjøp av varer via Nøre Nutrition sin nettbutikk reguleres av nedenstående salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett.

Disse salgsbetingelse utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Disse salgsbetingelsene skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1. Partene
Selger:
Firmanavn: Nøre Nutrition AS
Kontaktadresse: Havnegata 11, 6005 Ålesund
E-post: kundeservice@nore-nutrition.no
Organisasjonsnummer: 920 475 272
(heretter Nøre Nutrition, vi eller oss).

Kjøper:
Den person som er oppgitt som kjøper (heretter deg, kjøper eller du) i bestillingen. Kjøper må ha fylt 18 år for å kjøpe varer fra Nøre Nutrition sin nettbutikk.

 

2. Bestilling
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert i vårt bestillingssystem. Vi er bundet av din bestilling så lenge denne er i samsvar med det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg per e-post. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og sjekk at ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

 

3. Abonnement, varighet og oppsigelse
Ved bestilling fra Nøre Nutrition sin nettbutikk, inngår kjøper avtale om abonnement for ønsket produkt, til pris og leveringsintervall som beskrevet i ordrebekreftelsen. Abonnementet er uten bindingstid.

Oppsigelse av abonnementet kan skje ved henvendelse til kundeservice per e-post eller brev. Oppsigelsesfrist er 14 dager før neste planlagte levering i henhold til leveringsintervallet i ditt abonnement. Ved for sen oppsigelse forplikter du deg å motta og betale for neste planlagte levering før abonnementet opphører.

Nøre Nutrition forbeholder seg retten til å stoppe levering av varer og kansellere abonnementet dersom betaling uteblir, eller der kjøper ikke lenger anses som kredittverdig av oss.

4. Priser og betaling
Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøper skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre), gis i bestillingsløsningen før bestilling gjennomføres. Totale kostnader bekreftes i ordrebekreftelsen. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.)

Oppgjør skjer ved betaling av faktura. Faktura med 14 dagers betalingstid er ilagt hver forsendelse. Fordringen/fakturaen overdras i sin helhet til Finans2 og befriende betaling kan kun skje ved betaling til Finans2. Nøre Nutrition har salgspant i varer levert til kjøper frem til betaling inkludert eventuelle gebyr, renter og omkostninger er gjort opp. Nøre Nutrition, i samarbeid med Finans2, forbeholder seg rett til å innhente kredittopplysninger av kjøper ved bestilling, løpende gjennom kundeforholdet, samt ved mislighold av betalingsforpliktelser. Ved forsinket betaling påløper purregebyr etter lovens maksimalt tillatte sats ved purretidspunktet.

5. Levering
Levering av varen fra Nøre Nutrition til kjøper skjer på den måte og på det sted som er angitt i ordrebekreftelsen. Vi leverer til forbrukere i Norge (inkl. Svalbar og Jan Mayen).

Bestilling av varer i abonnementet innebærer at du mottar fast levering av varen og det sendes ut vare med 30 dagers forbruk hver 28. dag. Forventet leveringstid av første levering er inntil to uker fra bestilling. For å unngå at oppsigelsesfrister oversittes og eventuelle inkassoomkostninger som følge av forsinket betaling, forplikter kjøper seg til straks å informere Nøre Nutrition dersom varen ikke kommer frem til forventet tidspunkt.

 

6. Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når varen er overtatt av kjøper i henhold til avtalen. Hvis levering er ankommet og kjøper unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøper likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan Nøre Nutrition belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen.

 

7. Angrerett
Angrerettloven gir deg 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen på din første forsendelse. Angreretten innebærer at du har rett til å angre kjøpet for uåpnet varer og returnere varen. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må vare levert oss være i samme tilstand som du mottok den. Ved bruk av angreretten må du dekke kostnaden ved å sende varen i retur.

For å kunne bruke angreretten må du, inne 14 dagers fristen, underrette oss via følgende kanaler

E-post: kundeservice@nore-nutrition.no

Per post: Nøre Nutrition AS
Havnegata 11
6005 Ålesund

på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen.

Du kan også benytte angrerettskjemaet som følger varene, men det er ikke obligatorisk.

De påfølgende varer i abonnementsavtalen er identisk med den første varen. Det er således ikke angre- og returrett på de varer du mottar etter den første pakken. Om du ikke ønsker flere forsendelser må du avbestille innen 14 dager før din neste levering. Dato for neste levering finner du både på faktura og pakkseddel. Dersom frist for avbestilling er overskredet vil ikke endringen tre i kraft før ved neste forsendelse. Forsendelser som returneres til oss via postoppkrav vil ikke bli hentet.

 

8. Undersøkelse av varen
Når kjøper mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøper melde fra til oss, jf. punkt 9 nedenfor.

 

9. Reklamasjon og forsinkelse
Dersom det foreligger en feil mangel ved varen, kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.

Melding om feil og mangler ved varen kan overbringes oss muntlig eller skriftlig ved å kontakte kundeservice innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid to måneders reklamasjonsfrist. Retten til å reklamere gjelder to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig lenger. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjon sendes oss skriftlig til oss via følgende kanaler:

E-post: kundeservice@nore-nutrition.no

Per post: Nøre Nutrition AS
Havnegata 11
6005 Ålesund

Dersom Nøre Nutrition ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning. Ved forsinkelse må krav rettes til oss innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Melding om forsinkelse kan overbringes oss skriftlig ved å kontakte oss på kundeservice@nore-nutrition.no

For ytterligere detaljer vedrørende rettigheter ved mangler og forsinkelser, henviser vi til forbrukerkjøpsloven kap. 5, 6 og 9.

 

10. Personopplysninger
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Vi behandler dine personopplysninger kun til å administrere ditt kundeforhold, med mindre du har samtykke til noe annet.

For mer informasjon om hvordan Nøre Nutrition behandler personopplysninger, les vår personvernerklæring.

 

11. Lovvalg og verneting
Kjøp av varer via Nøre Nutrition sin nettbutikk er underlagt norsk rett. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøper kan ta kontakt med Forbrukerrådet for bistand i en eventuell tvist.

Rett verneting er Sunnmøre tingrett.